A

 

aanmelding

application

Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam

Academic Centre for Dentistry Amsterdam

Academisch Medisch Centrum

Academic Medical Center (AMC)

Academisch Statuut

University Statute

ACAS

Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy

Accountancy

Accountancy

Accountantsdienst

Audit Department

Accountmanagers Facilitaire Zaken en Bouwbeheer

Account Managers for Campus Services and Estates Services

ACTA

Academic Centre for Dentistry Amsterdam

Administratie

Administration

Administratie, Databeheer en Uitkeringen

Administration, Data Management and Benefits

Adviesdiensten

IT Consultancy Services

AIO

trainee research assistant

Algebra, meetkunde en topologie

Algebra, Geometry and Topology

Algemene Cultuurwetenschappen

Cultural Studies

Algemene Economie

General Economics

Algemene en Analytische Chemie

General Chemistry and Analytical Chemistry

Algemene Gezondheidswetenschappen

General Health Sciences

Algemene Letteren

General Arts

Algemene opleiding Godgeleerdheid

General Theology

Algemene Rechtstheoretische en Rechtshistorische vakken alsmede overige Maatschappijwetenschappen

Philosophy of Law, Legal History, Sociology of Law

Algemene Vorming

History, Philosophy and Social Aspects of Science

Algemene Ziekteleer en Inwendige Geneeskunde

General Pathology and Internal Medicine

Alumnibureau

Alumni Office

AMC

Academic Medical Center (AMC)

Amsterdams Centrum voor Kinderstudies

Amsterdam Center for Child Studies

Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek

Amsterdam School for Social Science Research

Analyse

Analysis

Analytische Chemie & Toegepaste Spectroscopie

Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy

Anatomie en Embryologie

Anatomy and Embryology

Anesthesiologie

Anaesthesiology

Antropogenetica

Anthropogenetics

Antropologie

Anthropology

Antropologie in de Praktijk B

Anthropology in Practice B

Arbeids- en Organisatiepsychologie

Work and Organizational Psychology

Arbo en Milieu

Occupational Health, Safety and Environment

Archeologie

Archaeology

Archeologie en prehistorie

Archaeology and Prehistory

Archeologie Onderzoekschool Nederland

Netherlands School of Archaeological Research

ARCHON

Netherlands School of Archaeological Research

Assistent-in-Opleiding

trainee research assistant

ASSR

Amsterdam School for Social Science Research

Atoom- en Laserfysica

Atomic and Laser Physics

Audiovisueel Centrum

Audiovisual Centre

 
B  

BCA

Graduate School and Research Centre BioCentrum Amsterdam

Bedrijfsbureau Facilitaire Zaken

Campus Services Planning and Support Office

Bedrijfsinformatica

Business Informatics

Bedrijfskunde

Business Administration

Bedrijfswetenschappen

Business Studies

Bedrijfswiskunde en Informatica

Business Mathematics and Informatics

Begrotingen en Bedrijfseconomische Zaken

Budgeting and Economic Affairs

Beleid, Communicatie en Organisatie

Policy, Communication and Organization

Bestuurlijke Informatiekunde

Management Information Systems

Bestuurskunde

Public Administration and Public Policy Studies

Bestuurssecretariaat (faculteitsniveau)

Faculty Secretariat

Bestuurssecretariaat (universitair niveau)

Office of the Registrar

Bestuursstaf

Office for Management Affairs

Beveiliging Toegang en Terreinbeheer

Security, Grounds and Access Control

Bewegingswetenschappen

Human Movement Sciences

bezwaarschrift

notice of objection

Bijbelwetenschappen en Kerkgeschiedenis

Biblical Studies and Church History

bijzonder hoogleraar

professor occupying an endowed chair / professor by special appointment / special professor / endowed professor

Biochemie en Moleculaire Biologie

Biochemistry and Molecular Biology

Biofysica

Biophysics

Biologie

Biology

Biologie, Onderwijs en Samenleving

Biology, Education and Society

Biologische Psychologie

Biological Psychology

Bio-medische Wetenschappen

Biomedical Sciences

Blaise Pascal Instituut

Blaise Pascal Institute

BMB

Biochemistry and Molecular Biology

boekhandel

bookshop

Bouwbeheer

Estates Services

bul

degree certificate

bureau internationalisering

International Office

Bureau Post- en Archiefzaken

Office for Postal and Record Services

 
C  

Cardiologie

Cardiology

Cariologie & Endodontologie

Cariology and Endodontology

Celbiologie

Cell Biology

Centrum voor de Ontwikkeling van Palliatieve Zorg Amsterdam

Centre for the Development of Palliative Care Amsterdam

Centrum voor Innovatie en Maatschappelijk Ondernemen

Centre for Innovation and Sustainable Entrepreneurship

Centrum voor Internationale Samenwerking

Centre for International Cooperation

Centrum voor Mariene Aardwetenschappen

Centre for Marine Earth Sciences

Centrum voor Niet-Westerse Studies

Research School of Asian, African and Amerindian Studies

centrum voor studie en loopbaan

Course and Career Information Centre

Centrum voor Verouderingsonderzoek

Center for Research on Aging

CIMO

Centre for Innovation and Sustainable Entrepreneurship

CIS

Centre for International Cooperation

Civiele Zaken

Custodial Services

CliŽntenraad Academische Ziekenhuizen

Client Advisory Board for University Hospitals

CNCR

Center for Neurogenomics and Cognition Research

CNWS

Research School of Asian, African, and Amerindian Studies

Cognitieve Psychologie

Cognitive Psychology

College van Beroep voor de Examens

Examination Appeals Board

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs

Higher Education Appeals Tribunal

College van Bestuur

Executive Board

College van Decanen

College of Deans

collegekaart

university registration card

colloquium doctum

university admissions test (colloquium doctum)

Commissie van beroep

Appeals Committee

Communicatie- en informatiewetenschappen

Communication and Information Studies

Communicatie en Marketingstrategie

Communication and Marketing Strategy

Communicatiewetenschappen

Communication Studies

Computer systemen

Computer Systems

Congrescoordinatie en Bureau Pedel

Conference Services Department and Beadle's Office

Constitutioneel Recht en Bestuursrecht

Constitutional Law and Administrative Law

COPZ-A

Centre for the Development of Palliative Care Amsterdam

Craniomandibulaire Dysfunctie

Craniomandibular Dysfunction

CRAZ

Client Advisory Board for University Hospitals

Criminologie

Criminology

Cultuur, organisatie en management

Culture, Organization and Management (COM)

curatorium

curatorial panel

CVO-VU

Center for Research on Aging

 
D  

DENOVEM

Dutch Research School for Reproduction, Endocrinology & Metabolism

derde geldstroom

contract funding

derde geldstroom

contract funding

Dermatologie

Dermatology

Dienst Arbo en Milieu

Department of Occupational Health, Safety and Environment

Dienst Communicatie

Department of Communications

Dienst Facilitaire Zaken en Bouwbeheer

Department of Campus and Estates Services

Dienst FinanciŽn en Personeel

Department of Finance and Personnel

Dienst Informatietechnologie

Department of Information Technology / Information Technology Department

Dienst Studentenzaken

Department of Student Services

diensthoofd

department head / head of department

Directeur Bedrijfsvoering

Director of Operations

DISC

Dutch Institute of Systems and Control

Discoursanalyse

Discourse Analysis

DPSAH

Dutch Postgraduate School for Art History

Duitse Taal en Cultuur

German Language and Culture

 
E  

Econometrie

Econometrics

Econometrie en Operationele Research

Econometrics and Operations Research

Economie

Economics

Economisch en Sociaal Instituut

Economic and Social Institute

Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economics and Business Administration

Economische Wetenschappen en Econometrie

Economics, Business Administration and Econometrics

EMGO

Institute for Research in Extramural Medicine

Energiecentrum

Energy Centre

Engelse Taal en Cultuur

English Language and Culture

Engelse Taal- en Letterkunde

English (Language and Literature)

Epidemiologie en Biostatistiek

Epidemiology and Biostatistics

EPOS

Experimental Psychology Research School

Erfgoedstudies

Heritage Studies

Ergocare

Ergocare

Exacte Wetenschappen

Sciences

examencommissie

examination board

Experimenteel Psychologische Onderzoekschool

Experimental Psychology Research School

Experimentele Dierkunde

Experimental Zoology

Experimentele Kernfysica

Experimental Nuclear Physics

Exploitatie Centrum

IT Operations Centre

 
F  

Facilitaire Zaken

Campus Services

facultair contactpersoon internationalisering

the faculty's international representative

faculteit

faculty

Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

Faculty of Earth and Life Sciences

Faculteit der Bewegingswetenschappen

Faculty of Human Movement Sciences

Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Faculty of Economics and Business Administration

Faculteit der Exacte Wetenschappen

Faculty of Sciences

Faculteit der Geneeskunde

Faculty of Medicine

Faculteit der Godgeleerdheid

Faculty of Theology

Faculteit der Letteren

Faculty of Arts

Faculteit der Psychologie en Pedagogiek

Faculty of Psychology and Education

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculty of Law

Faculteit der Sociale Wetenschappen

Faculty of Social Sciences

Faculteit der Tandheelkunde

Faculty of Dentistry

Faculteit der Wijsbegeerte

Faculty of Philosophy

Faculteitsbestuur

Faculty Board

Faculteitsbureau

Faculty Office

Faculteitsraad

Faculty Council

Farmaceutische Wetenschappen

Pharmaceutical Sciences

Farmacologie

Pharmacology

FCI

the faculty's international representative

Filosofie in bedrijf

Philosophy in Action

FinanciŽle Administratie

Office for Financial Accounting

FinanciŽn

Finance

Financiering

Finance

Franse Taal en Cultuur

French Language and Culture

Functionele Anatomie

Functional Anatomy

Fysica van complexe systemen

Physics of Complex Systems

Fysiologie

Physiology

Fysische en Theoretische Chemie

Physical and Theoretical Chemistry

 
G  

Geestelijke Gezondheidszorg Buitenamstel

Buitenamstel Mental Healthcare Service

Geneeskunde

Medicine

Generale vakken

General Subjects

Geoarcheologie

Geoarcheology

Geologie

Geology

Geschiedenis

History

Geschiedenis en Theorie SCA

History and Theory of SCA

Godgeleerdheid

Theology

Griekse en Latijnse Taal en Cultuur

Greek and Latin Languages and Cultures

 
H  

Heelkunde

Surgery

herkansingstentamen

interim examination resit

Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 tot heden)

The Historical Documentation Centre for Dutch Protestantism (1800 to the present day)

Hogeschool InHolland

InHolland University

Hogeschool Windesheim

Windesheim University of Professional Education

hoofd van dienst

head of department / department head

hoofdgebouw

main building

Huisarts- en Verpleeghuisgeneeskunde

General Practice and Nursing Home Medicine

Huizinga-instituut - Interuniversitaire Onderzoekschool voor Cultuurgeschiedenis

Huizinga Institute - Research Institute and Graduate School of Cultural History

Hydro(geo)logie, Kwartairgeologie en Laaglandgenese

Hydrology, Hydrogeology, Quaternary Geology and Lowland Genesis

 
I  

ICAR

Institute for Cardiovascular Research

ICEN

Institute for Clinical and Experimental Neurosciences

ICG

Netherlands Centre for Geo-ecological Research

ICT en vertalen

ICT and Translation Studies

Identiteit en Religie

Identity and Religion

IEVU

Institute of Ethics

IKFB

Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences

Informatica

Computer Science

Informatie management en software engineering

Information Management and Software Engineering

Informatiecentrum voor Studie en Loopbaan

Course and Career Information Centre

Informatiekunde

Information Sciences

Informatiesystemen

Information Systems

inhaalmoment

catch-up session

Inkoopmanagement

Purchasing

inschrijven

to register

Inspanningsfysiologie en Biofysica

Exercise Physiology and Biophysics

Instituut voor Cardiovasculair Onderzoek

Institute for Cardiovascular Research

Instituut voor Cognitieve, Fysiologische en Neuropsychologie

Institute for the Study of Cognitive Psychology, Physiological Psychology and Neuropsychology.

Instituut voor Endocrinologie, Voortplanting en Metabolisme

Research Institute for Endocrinology, Reproduction and Metabolism

Instituut voor Ethiek

Institute of Ethics

Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek

Institute for Research in Extramural Medicine

Instituut voor Immunologie en Ontstekingsprocessen

Institute for Immunology and Inflammatory Diseases

Instituut voor Informatica en Recht

Computer Law Institute

Instituut voor Jeugd en Welzijn

Institute for Youth and Welfare

Instituut voor Milieuvraagstukken

Institute for Environmental Studies

Instituut voor Moleculair Biologische Wetenschappen

Institute of Molecular Biological Sciences

Instituut voor Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie

Institute for the Study of Education and Developmental Psychology

Instituut voor Programmatuurkunde en Algoritmiek

Institute for Programming Research and Algorithmics

Instituut voor Sociale en Arbeids- en Organisatiepsychologie

Institute for the Study of Social,† Work and Organizational Psychology

Interfacultair Onderzoekinstituut Milieu-natuurwetenschappen

Amsterdam Centre for Environmental Science

Interfacultair Onderzoekinstituut Neurowetenschappen

Research Institute for Neurosciences

Interfacultair Onderzoekinstituut Vaste Stof-, Laser-, Bio- en Chemische Fysica

Institute for Condensed Matter Physics and Spectroscopy

Internationaal Recht en Rechtsvergelijking

International Law and Comparative Law

Interuniversitair Centrum voor Geo-oecologisch onderzoek (ICG)

Netherlands Centre for Geo-ecological Research

Interuniversitaire Onderzoekschool Fundamentele en Klinische Bewegingswetenschappen

Institute for Fundamental and Clinical Human Movement Sciences

Interuniversitaire Onderzoekschool Tandheelkunde

Netherlands Institute for Dental Sciences

Interuniversitaire Onderzoekschool voor Psychometrie en Sociometrie

Interuniversity Graduate School for Psychometrics and Sociometrics

Inwendige Geneeskunde

Internal Medicine

IOPS

Interuniversity Graduate School for Psychometrics and Sociometrics

IOT

Netherlands Institute for Dental Sciences

IPA

Institute for Programming Research and Algorithmics

ISED

Institute for the Study of Education and Human Development

IT-servicedesk

IT Service Desk

IVM

Institute for Environmental Studies

 
K  

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

Otolaryngology

keuzevak

optional subject

kiesreglement

election regulations

Kinder- en Jeugdpsychologie

Psychology of Childhood and Adolescence

KLI

Kurt Lewin Institute

Klinische Psychologie

Clinical Psychology

Kosten- en Winstvraagstukken

Financial and Management Accounting

Kunstgeschiedenis

Art History

Kunstmatige Intelligentie

Artificial Intelligence

 
L  

Landelijk Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde

Dutch Research School of Theoretical Physics (DRSTP)

Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap

Netherlands Graduate School of Linguistics

Lerarenopleiding Aardrijkskunde

Teacher Training: Earth Sciences

Lerarenopleiding Algemene Economie

Teacher Training: Economics

Lerarenopleiding Bedrijfseconomie

Teacher Training: Business Administration

Lerarenopleiding Biologie

Teacher Training: Biology

Lerarenopleiding Duits

Teacher Training: German

Lerarenopleiding Engels

Teacher Training: English

Lerarenopleiding Frans

Teacher Training: French

Lerarenopleiding Geschiedenis

Teacher Training: History

Lerarenopleiding Geschiedenis en Staatsinrichting

Teacher Training: History and Civic Education

Lerarenopleiding Latijn en Grieks

Teacher Training: Latin and Greek

Lerarenopleiding Maatschappijleer

Teacher Training: Political Education

Lerarenopleiding Natuurkunde

Teacher Training: Physics

Lerarenopleiding Nederlands

Teacher Training: Dutch

Lerarenopleiding Scheikunde

Teacher Training: Chemistry

Lerarenopleiding Wiskunde

Teacher Training: Mathematics

Letteren

Arts

Levenswetenschappen

Life Sciences

Lexicologie

Lexicology

Lichamelijke Vorming en Sport

Centre for Student Sport

Literatuurwetenschap

Literary Studies

Logistiek

Logistics

loopbaanadviseur

careers advisor

loopbaanbegeleiding

careers advice

LOT

Netherlands Graduate School of Linguistics

LOTN

Dutch Research School of Theoretical Physics (DRSTP)

 
M  

Medische Biologie

Medical Biology

Medische Chemie

Medical Chemistry

Medische Fysica en Informatica

Medical Physics and Computer Science

Medische Microbiologie en Parasitologie

Medical Microbiology and Parasitology

Medische Natuurwetenschappen

Medical Sciences

Medische Psychologie

Medical Psychology

Metamedica, sectie filosofie en med. ethiek

Metamedica / Philosophy and Medical Ethics section

Metamedica, sectie med. geschiedenis

Metamedica / History of Medicine section

Meteorologie

Meteorology

Methoden en Technieken

Social Research Methodology

Milieu-natuurwetenschappen

Environmental Physics

Milieuwetenschappen/biologie

Environmental Sciences/Biology

Milieuwetenschappen/natuurkunde

Environmental Sciences/Physics

Milieuwetenschappen/scheikunde

Environmental Sciences/Chemistry

Moleculaire en Cellulaire Biologie

Molecular and Cellular Biology

Moleculaire toxicologie

Molecular Toxicology

Mondziekten en Kaakchirurgie, AMC

Oral and Maxillofacial Surgery and Pathology (AMC)

Mondziekten en Kaakchirurgie, AZVU

Oral and Maxillofacial Surgery and Pathology (AZVU)

Monografie

Monographs

Multimedia en Cultuur

Multimedia and Culture

museumconservator

museum curator

 
N  

N.W. Posthumus Instituut

N.W. Posthumus Institute

Natuurkunde

Physics

Natuurkunde en Sterrenkunde

Physics and Astronomy

Natuurkunde Practica en Didactiek

Physics Student Laboratory/Physics Education

Natuurkunde van de Vaste Stof

Solid State Physics

Natuurkundige Informatica

Physics Applied Computer Science

Nederlands als Tweede Taal

Dutch as a Second Language

Nederlands Kenniscentrum ArbeidsDermatosen

Netherlands Expert Centre for Occupational Dermatoses (NECOD)

Nederlands Recht

Law

Nederlandse onderzoekschool Communicatiewetenschappen (NESCoR)

Netherlands School of Communications Research (NESCoR)

Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie

Netherlands Research School for Astronomy

Nederlandse Onderzoekschool voor de Bestuurskunde (NOB)

Netherlands Institute of Government (NIG)

Nederlandse onderzoekschool voor Sedimentaire Geologie (NSG)

Netherlands Research School of Sedimentary Geology

Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap (NOSTER)

Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Nederlandse Onderzoekschool Voortplanting, Endocrinologie en Metabolisme

Dutch Research School for Reproduction, Endocrinology & Metabolism

Nederlandse Onderzoekschool Vrouwenstudies

Netherlands Research School of Women's Studies

Nederlandse Taal en Cultuur

Dutch Language and Culture

Netwerkinfrastructuur

Network Infrastructure

Neurochirurgie

Neurosurgery

Neuropsychologie

Neuropsychology

NOSTER

Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Notarieel Recht

Notarial Law

NotariŽle Opleiding

Notarial Law

NOV

Netherlands Research School of Women's Studies

NOVA

Netherlands Research School for Astronomy

NSG

Netherlands Research School of Sedimentary Geology

 
O  

Oecologie en Oecotoxicologie

Ecology and Ecotoxicology

OIRI

Oncology-Immunology Research Institute

ombudsman

ombudsman

oncologie-immunologie research instituut

Oncology-Immunology Research Institute

onderdeelcommissie

subcommittee

Ondernemingsraad

Staff Council

onderwijs- en examenregeling

Academic and Examination Regulations

Onderwijs en Onderzoek

Teaching and Research

onderwijsbureau

Education Office

Onderwijscentrum VU

Centre for Educational Training, Assessment and Research (CETAR)

onderwijscoŲrdinator

Teaching Coordinator

onderwijsdirecteur

Director of Teaching

Onderzoekinstituut voor Klinische en Experimentele Neurowetenschappen

Institute for Clinical and Experimental Neurosciences

Onderzoekschool ALIFI

Amsterdam-Leiden Institute for Immunology

Onderzoekschool ASCA

Amsterdam School for Cultural Analysis

Onderzoekschool ASCI

Advanced School for Computing and Imaging

Onderzoekschool Biocentrum Amsterdam

Graduate School and Research Centre BioCentrum Amsterdam

Onderzoekschool CARE

Netherlands School of Primary Care Research (CaRe)

Onderzoekschool CERES

Research School for Resource Studies for Human Development

Onderzoekschool COM-OP

Graduate School for Condensed Matter and Optical Physics

Onderzoekschool Ethiek

Netherlands School for Research in Practical Philosophy

Onderzoekschool Experimentele Plantwetenschappen (EPS)

Graduate School of Experimental Plant Sciences (EPS)

Onderzoekschool Experimentele Psychopathologie (EPP)

Research School of Experimental Psychopathology

Onderzoekschool FANTOM

International Research School for Fundamental and Applied Nuclear and Atomic Physics

Onderzoekschool Hart- en Vaatziekten (CARMA)

Cardiovascular Research School Maastricht-Amsterdam

Onderzoekschool HRSMC

Holland Research School of Molecular Chemistry

Onderzoekschool Integrated Solid Earth Science (ISES)

Netherlands Research Centre for Integrated Solid Earth Science

Onderzoekschool Kunstgeschiedenis

Dutch Postgraduate School for Art History

Onderzoekschool Kurt Lewin Instituut

Kurt Lewin Institute

Onderzoekschool LACDR

Leiden/Amsterdam Centre for Drug Research

Onderzoekschool Literatuurwetenschap

Netherlands Graduate School for Literary Studies

Onderzoekschool Logica

Dutch Research School in Logic

Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV)

Research School for Safety and Security in Society

Onderzoekschool MediŽvistiek

Netherlands Research School for Medieval Studies

Onderzoekschool Milieuwetenschappen

SENSE Research School for the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment

Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam

Graduate School of Neurosciences Amsterdam

Onderzoekschool Neurowetenschappen Amsterdam (ONWA)

Graduate School Neurosciences Amsterdam

Onderzoekschool NRSC

NRSC-Catalysis Research School

Onderzoekschool Oncologie Amsterdam

Oncology Graduate School Amsterdam

Onderzoekschool Politicologie en Internationale Betrekkingen

Netherlands Graduate School for Political Science and International Relations

Onderzoekschool Psychologie en Gezondheid (P&H mensen)

Research Institute for Psychology and Health

Onderzoekschool SIMATH

Thomas Stieltjes Institute for Mathematics

Onderzoekschool Systeemtheorie en Regeltechniek

Dutch Institute of Systems and Control

Onderzoekschool Theoretische Natuurkunde (OTN)

Dutch Research School of Theoretical Physics (DRSTP)

Onderzoekschool voor Informatie- en Kennissystemen

Dutch Research School for Information and Knowledge Systems

Onderzoekschool voor Informatie- en Kennissystemen (SIKS)

Dutch Research School for Information and Knowledge Systems

Onderzoekschool voor Opvoeding en Ontwikkeling

Institute for the Study of Education and Human Development

Onderzoekschool voor StudiŽn op het gebied van de Klassieke Oudheid (OIKOS)

Dutch National Graduate School in Classical Studies

Onderzoekschool voor Subatomaire Fysica

Research School for Subatomic Physics

Onderzoekschool Wetenschap, Technologie en Moderne Cultuur

Netherlands Graduate School of Science, Technology and Modern Culture

Onderzoekschool Wijsbegeerte (NVSW)

Graduate School of Philosophy

Ontwikkelings- en Agrarische Economie

Development Economics and Agrarian Economics

Ontwikkelingseconomie

Development Economics

OOA

Oncology Graduate School Amsterdam

Oogheelkunde

Ophthalmology

opleiding

programme

Opleidingscentrum

Centre for Training and Education

Orale Biochemie

Oral Biochemistry

Orale Celbiologie

Oral Cell Biology

Orale Implantologie

Oral Implantology

Orale Microbiologie

Oral Microbiology

Organische en Anorganische Chemie

Organic and Inorganic Chemistry

Orthodontie

Orthodontics

OSL

Netherlands Graduate School for Literary Studies

Oudheidkunde

Ancient Cultures

OZSL

Dutch Research School in Logic

OZSMED

Netherlands Research School for Medieval Studies

 
P  

Paedologisch Instituut

Pedological Institute

Parodontologie

Periodontology

Pathologie

Pathology

Pedagogiek

Education

Pedagogische Wetenschappen

Education

Pedodontologie

Paedodontology

Personeel en Organisatie

Personnel and Organization

Personeels en Managementondersteuning

Office for Personnel and Management Support

Personeelsbalie Servicecentrum

Staff Services

Personeelsbeleid, Personeelsbudget en Arbeidsvoorwaarden

Office for Staffing Policy, Personnel Budget and Employment Conditions

personeelsfunctionaris

personnel officer

Petrologie en Isotopengeologie

Petrology and Isotope Geology

PI Research

PI Research

Politicologie

Political Science

POLYBIOS

Netherlands Graduate School for Political Science and International Relations

portefeuillehouder onderwijs

portfolio holder for teaching

Postacademisch Onderwijs Management van Branch-organisaties en Beroepsverenigingen

Graduate and Postgraduate Management Education, Training and Research on Trade Associations and Professional Societies in the Netherlands

Postdoctoraal instituut in de economische en sociale geschiedenis

Netherlands Graduate School for Economic and Social History

postdoctorale opleidingen

postgraduate programmes

Postkamer

Postal Services

Praktische Theologie en Sociale Wetenschappen

Practical Theology and Social Sciences

premasterclass

pre-Master's course

Privaatrecht

Private Law

Promotiereglement

Doctorate Regulations

Prothetische Tandheelkunde

Prosthetic Dentistry

Psychiatrie

Psychiatry

Psychologie

Psychology

Psychologie en Pedagogiek

Psychology and Education

Psychonomie

Psychonomics

 
R  

Raad van Toezicht

Supervisory Board

Radiodiagnostiek

Diagnostic Radiology

Radionuclidencentrum

Radionuclide Centre

Radiotherapie

Radiotherapy

Rechten

Law

Rechtsgeleerdheid

Law

Rector Magnificus

Rector

Regionale Traumacentrum Noord-West Nederland

North-West Netherlands Regional Trauma Centre

Religie en Levensbeschouwing

Religious Studies

Reprografie

Reprographics

Research master geschiedenis

Research Master's in History

Restauratie Bedrijf

Catering

Revalidatiegeneeskunde

Rehabilitation

Richtlijn Inschrijving

Registration Guidelines

Ruimtelijke Economie

Regional, Urban and Environmental Economics

 
S  

SAMO

Research School for Atmospheric and Marine Studies

Scheikunde

Chemistry

School voor Atmosferisch en Marien Onderzoek

Research School for Atmospheric and Marine Studies

schrijfwijzer

style guide

Secretariaat Facilitaire Zaken

Campus Services Secretariat

Secretaris van de universiteit

Registrar

sectie

section

Sedimentaire Geologie

Sedimentary Geology

Semitische Talen en culturen

Semitic Languages and Cultures

SENSE

SENSE Research School for the Socio-Economic and Natural Sciences of the Environment

SIKS

Dutch Research School for Information and Knowledge Systems

Sociaal Geneeskundige Arbeid en Gezondheid

Occupational Health Physician

Sociaal-Culturele Wetenschappen

Social-Cultural Sciences

Sociale en Culturele Antropologie

Social and Cultural Anthropology

Sociale Geneeskunde

Social Medicine

Sociale Psychologie

Social Psychology

Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde

Social Dentistry and Dental Health Education

Sociale Wetenschappen

Social Sciences

Sociologie en Sociale Gerontologie

Sociology and Social Gerontology

Spier- en lnspanningsfysiologie

Muscle and Exercise Physiology

stage

work placement

stagebegeleider

work placement supervisor

stagebureau

work placement office

stagecoŲrdinator

work placement coordinator

stagehandleiding

work placement guide

Sterrenkunde en Atoomfysica

Astronomy and Atomic Physics

Stichting Onderzoek Wereldvoedselvoorziening

Vrije Universiteit Centre for World Food Studies

Stieltjes Instituut

Thomas Stieltjes Institute for Mathematics

Strafrechtswetenschappen

Criminal Law

Studentenadministratie en Onderwijsvoorlichting

Student Admissions, Examinations and General Course Information

Studentendecanen

Student General Counselling Service

Studentenpastoraat Amsterdam

Amsterdam Student Chaplaincy

Studentenpsychologen

Student Psychological Counselling Service

Studentenraad

Student Council

studentenvolgsysteem

student monitoring system

Studentenzaken

Student Services

studieadviseur

study advisor

studiebegeleider

study advisor

studieonderdeel

course component

studiesecretariaat

programme secretariat

SUBAT

Research School for Subatomic Physics

Systematische Theologie en Godsdienstwetenschap

Systematic Theology and Religious Studies

 
T  

Taalwetenschap

Linguistics

Tandheelkunde

Dentistry

Tandheelkundige Materiaalwetenschappen

Dental Materials Science

Tandheelkundige Radiologie

Dental and Maxillofacial Radiology

tentamenbrief

interim examination application form

Theoretische Natuurkunde

Theoretical Physics

Theorie en Didaktiek Maatschappijleer

Political Education

Tinbergen Instituut

Tinbergen Institute

Toegepaste Taalwetenschap

Applied Linguistics

toelating

admission

transmurale zorg

transmural care

tweede geldstroom

funding from government agencies

 
U  

UD

(university) lecturer

UHD

senior (university) lecturer

uitschrijven

to deregister, deregistration

universitair docent

(university) lecturer

universitair hoofddocent

senior (university) lecturer

Universiteitsbibliotheek

University Library

Universiteitsraad

University Council

Urbane en Rurale Transformaties

Urban and Rural Transformations

 
V  

V- ICI

VU University Medical Center Institute for Cancer and Immunology

vakdidactiek

teaching methodology

vaksectie

section

Vaste stoffysica

Condensed Matter Physics

Vastgoed

Property

Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs

Association for Christian Higher Education

Vergelijkende kunstwetenschap

Comparative Art Studies

verkorte opleiding

fast-track programme

Verloskunde en Gynaecologie

Obstetrics and Gynaecology

Vrije Universiteit

Vrije Universiteit

Vrouwen VU Hulp

Vrouwen VU Hulp (Women's Aid for the VU)

VU

Vrije Universiteit

VU Boekhandel

VU University Bookshop

VU Kinderstad

VU Kinderstad (children's city)

VU medisch centrum

VU University Medical Center

VU medisch centrum instituut voor kanker en immunologie

VU University Medical Center Institute for Cancer and Immunology

VU Uitgeverij

VU University Press

VUmc

VU University Medical Center

 
W  

Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie

University Government (Modernisation) Act

wetenschapsbeoefening

practice of science

Wetenschapswinkel

Science Shop

Wijsbegeerte

Philosophy

Wijsgeer van een bepaald wetenschapsgebied

Philosophy of a particular discipline

Wiskunde

Mathematics

Woord en Beeld

Word and Image

WTMC

Netherlands Graduate School of Science, Technology and Modern Culture